Geriausias Lietuvos bankininkas. Ar tikrai?

Lietuvos centrinis bankas turi naują valdybos pirmininką, kuris oficialiai į darbus kibs balandžio vidury. Kaip jūs žinote, Lietuvos bankas yra viena svarbiausių Lietuvos valdiškų įstaigų, o jos vadovas yra, ko gero, geriausiai apmokamas valdiškas pareigūnas (29K Lt ant popieriaus). Mažiau uždirba net pati prezidentė.

Todėl, savaime suprantama, norėtųsi, kad LB vadovu dirbtų pats geriausias Lietuvos bankininkas.

Prisiminkime, turėjome atveju, kai gydytojas dirbo krašto apsaugos ministru, o lakūnas buvo prezidentas. Tai buvo politiniai postai, taigi, atleidžiama. Tuo tarpu Lietuvos bankas yra ir turėtų būti politiškai nepriklausoma finansų institucija, kurčia skambučiams iš partijų būstinių ar šiaip iš kokių gydytojų ar lakūnų.

Nes LB vykdo tokias štai funkcijas:

 • vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;
 • formuoja ir vykdo pinigų politiką;
 • nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą;
 • valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja;
 • atlieka valstybės iždo agento funkcijas;
 • išduoda ir atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;
 • kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams;
 • renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą;
 • nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;
 • skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą.

O dabar susipažinkime su naujuoju Lietuvos banko valdybos pirmininku p. Vitu Vasiliausku:

Pirmadienis, kovo 7 d. (Vilnius). Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos banko valdybos pirmininku Seimui skirti teikiamas teisininkas, finansų teisės ekspertas ir socialinių mokslų daktaras, buvęs finansų viceministras Vitas Vasiliauskas.

Vitas Vasiliauskas šešerius metus dirbo Finansų ministerijoje, Lietuvai rengiantis narystei Europos Sąjungoje buvo atsakingas už Lietuvos ir ES teisės aktų suderinimą, anksčiau dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, pastaruoju metu, dirbdamas advokatu, buvo pripažintas vienu geriausių finansų srities ekspertų.

Prezidentės spaudos tarnyba

Taigi, žmogus rimtas, patikimas – nėra abejonių. Bet ar geriausias Lietuvos bankininkas?

Žiūrim CV jo paskutinės darbovietės puslapy. Pastaruosius septynerius metus dirbo pas “LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” asocijuotuoju partneriu – tokių “LAWIN’uose” iš viso yra 5. Turinčiųjų rimtesnius antpečius toje firmoje yra dar bent dešimt.

Dirbdamas teisininku pas “LAWIN’us” aptarnavo klientus trijose srityse – reguliavime, mokesčiuose ir bylinėjimuose. Iš šių sričių bankininkystei artimiausia pirmoji. Lietuvoje ši firma įgyvendino tokius štai kontraktus:

 • Advising Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets INC., Royal Bank of Scotland PLC on enforceability of ISDA Master Agreements, including preparation of legal opinions (Lithuania)
 • Advising UniCredit Bank AS on applicability and enforcement of ISDA Agreements in transactions with Latvian and Lithuanian counterparties

Viskas. Ar p. Vasiliauskas dalyvavo šiuose bankiniuose projektuose, nepranešama.

Tuo tarpu apie p. Vasiliausko patirtį mokesčių srityje abejonių nekyla. Nuo 2000 iki 2004 m. dabartinis LB vadovas buvo “darbo grupės Lietuvos Respublikos derybų su ES Mokesčių derybinio skyriaus vadovas ir dalyvavo rengiant projektus bei dokumentus Lietuvai siekiant narystės ES”. Be to, darė prezentacijas ir skaitė pranešimus konferencijose:

 • 2009  “Is it still possible to optimize taxes?” presentation at the conference “Tax News: How Business Should Survive?”, held by the daily Verslo žinios, Vilnius, 25.02.2009
 • 2004 “Tax Planning (or Optimisation) and Tax Avoidance — Where Is the Limit?” presentation at the conference “Optimisation of Taxes — Legal Approach”, held by the daily Verslo žinios, Vilnius, 7.10.2004
 • 2003 ”Business Requirements While Implementing EU Law: Accounting and Taxes” presentation at the conference “Are We Ready for Common European Market Area? Insight into EU Law Enforcement”, held by the Lithuanian Free Market Institute, Vilnius, 4.12.2003
 • 2003 “Anticipated Amendments to Tax Laws in 2004. Focal Points for a Businessman” presentation at the conference “Corporate Budget 2004. Forecasts of Market Experts”, held by the daily Verslo žinios, Vilnius, 5.09.2003
 • 2002 “Changes in Lithuania’s Tax System: Advantages and Disadvantages” presentation at the international conference “Tax Competition and Competitiveness. Ten Years of Experience and Challenges for the Future”, held by the Lithuanian Free Market Institute, Vilnius, 5-6.12.2002

Deja, savo gyvenime neperskaitė nė vienos prezentacijos apie bankininkystę. Bent jau tokios, kurią būtų įsidėjęs į savo profailą.

Su bylinėjimusi p. Vasiliauskui taip pat neblogai sekėsi. Štai jis, būsimasis centrinio banko vadovas, lydi savo klientą, VMI viršininką, į apklausą FNTT (Nerijaus Ivanausko, “Klaipėdos dienos” foto):

O štai šiame video matyti, kaip “vienas geriausių finansų srities ekspertų“, likus mažiau nei metai iki jo paskyrimo LB pirmininku, stovi kliento dešinėje, ką tik apsaugojęs jį nuo prokurorų, o dabar akylai stebintis kliento plepėjimus laisvai spaudai:

Žinau, kad kai “dirbi ant savęs” (p. Vasiliausko turėtas lawiniškasis associate statusas pabrėžia tam tikrą konsultanto laisvę), blogų klientų nebūna. Vis kapeika, savo amatinišku prakaitu uždirbta. Klausimas tik, ar tikrai geriausi bankiniai ekspertai turi laiko ir išteklių užsiiminėti baudžiamosiomis bylomis, ir kiek tokios bylos – laikė klientas šaudmenis po lova, ar nelaikė – puoselėja finansinę kompetenciją? Kitaip tariant, kiečiausi tam tikros srities specialistai, kaip ir visi apribojimai, turi būti maksimaliai išnaudojami tose srityse, kur duoda daugiausia vertės.

Na, bet tarkime, kad “LAWIN’ai” yra nesusitvarkę pardavimų, ir tik dėl šios priežasties ES valstybės centrinio banko prezidento lygio specialistą išnaudodavo baudžiamosioms byloms, užuot krovęsi pinigus iš bankininkystės projektų. Kurių (tokių, kurie verti LAWIN websaito), priminsiu, Lietuvoje buvo cieli 4.

Bet argi tai problema? Skaitom IQ:

„Niekada nebijojau iššūkių. Visa mano karjera buvo susijusi su finansais tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Man tai nėra nauja sritis“, – sakė kandidatas į centrinio banko vadovus ir pridūrė, kad net pastaruosius kelerius metus dirbdamas advokatu nuo finansų srities nebuvo nutolęs.

Taigi gilintis nebūtina. Pakanka “nenutolti”.

Įdomiai vyko ir pretendento į banko vadovus svarstymas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje. Kęstutis Glaveckas, komiteto pirmininkas, vėliau Seimo posėdyje svarstymą nupasakojo šitaip:

Ko­mi­te­tas iš­klau­sė pre­ten­den­to po­zi­ci­ją, at­sa­kė į klau­si­mus, ku­rių bu­vo ne­ma­žai, taip pat iš­dės­tė sa­vo vi­zi­ją apie Lie­tu­vos ban­ką, apie jo vie­tą ir įta­ką, apie iš­šū­kius, ku­rie lau­kia Lie­tu­vos cen­tri­nio ban­ko. Bu­vo kal­ba­ma apie tai, kaip ban­kas to­liau keis sa­vo stra­te­gi­ją, kaip bus re­or­ga­ni­zuo­ja­mas, kai ku­rias pa­grin­di­nes min­tis iš­sa­kė pre­ten­den­tas. Ki­taip ta­riant, vi­sa dis­ku­si­ja, pri­sta­ty­mas pa­li­ko vi­siems ge­rą įspū­dį. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė po­no V. Va­si­liaus­ko kan­di­da­tū­rai į Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją. Ačiū.

Gaila, kad nepridūrė, jog svarstymas truko 5 minutes.

Beje, kai į valdišką tarnybą priiminėja kokį vyr. specialistą, tai egzaminas trunka bent valandą. Jei tai ne protekcinis konkursas, visiems dalyviams tenka paprakaituoti. Bet su kandidatu į LB vadovus viskas kitaip. Procedūra kitokia. O ir politinė valia iš Daukanto aikštės buvo labai aiškiai išreikšta. Kad tai brangiausias valdiškas pareigūnas, mes žinom (palyginimui, Viešųjų pirkimų tarnybos, kuri kontroliuoja valstybės išlaidas už 10 mlrd. Lt per metus, vadovo alga yra ~3,5K Lt/mėn į rankas). Bet ar tikrai pats geriausias bankininkystės srityje? O kaip tuo įsitikinti, jei niekas klausimų nepateikė?

O gal Prezidentės išreikšta politinė valia atima dievo dovaną uždavinėti klausimus? Pavyzdžiui, ką kandidatas galvoja apie ribojimus naudotis grynaisiais pinigais? Ar tai neprieštarauja laisvos prekybos idėjai? Jau nekalbant apie suktesnius klausimus apie visokius multiplikatorius, valstybinį komercinį banką, bankų sukčiavimą klientų atžvilgiu, VILIBOR mistinius sandorius ir t.t. ir pan. Arba, pavyzdžiui, ar čia gerai, kai bankai per dukterines įmones valdo žiniasklaidą?

O gal čia toks planas – su sąlyga, kad porą Lietuvos žiniasklaidos koncernų valdo pora komercinių bankų, davai, paskiriam asmeniškai patikimą ir valdomą žmogų centrinio banko pirmininku, kad pastarasis imtųsi iniciatyvos atsižvelgdamas į publikacijų ir reportažų turinį. Žinodami, kaip rinkos ir indėlių turėtojai reaguoja į LB vadovo žodžius ir netgi nebylius antakių krustelėjimus, manau, tiedu žiniasklaidiniai bankai juokauti nedrįs, o viens iš jų ir patį R. Valatką paprotins.

Atsakinėdamas į tokius ir panašius klausimus, kandidatas pademonstruotų, kiek kilometrų jis nutolęs ar priartėjęs prie bankininkystės reikalų. Juk šis žmogus, kai Lietuva įsives eurą, Europos centrinio banko taryboj turės lygiai tokio paties svorio balsą, kaip Vokietija, Italija, Prancūzija. Balsuos posėdžiuose, kuriems pirmininkaus Jean-Claude Trichet, ir kuriuose bus sprendžiama visos eurozonos pinigų politika. Kaži, ar sėdint šiame ratelyje, p. Vasiliauskui padės prisiminimai apie bylas su šoviniais.

Džiaugiuosi, kad eurą turėsim geriausiu atveju tik po kelerių metų. Galbūt ponas Vasiliauskas, būdamas sumanus žmogus, spės įsikirsti į bankininkystės reikalus, ir nepridarys gėdos mums beigi žalos ES. Palinkėkime.

Kol kas iš šio paskyrimo daugiausia naudos turi LAWIN. Jie gali pagrįstai girtis, kad pas juos dirba tokie samdomi tax lawyer’iai, kuriuos jama centrinių bankų pirmininkais.

komentarų yra lygiai 35

 1. o kaip prieš tai buvęs vadovas? Jis buvo pakankamai geras? Kaip manote?

 2. Pro

  dazniausiai po moksliuko isvaizda slepiasi visiski neismaneliai – beje gerai patailyta del to kad eilinis pretenduojantis valdininkelis turi laikyti testus keleta valandu o aukciausias pareigunas jokiu ivertinimu neturi

 3. Čia pats geriausias prezidentės švogeris. Atsiprašau, rinkimų štabo pirmininkas.

  O kad su bankais nieko bendro neturi… tai čia dzin. Svarbu savas.

 4. azartas

  …o krepšinio treneriais turėtų tapti tik pasaulio čempionai…

  • Nebūtinai pasaulio, bet būt gerai, kad treneris krepšinį būtų matęs ne tik per televizorių.

   Dabar gi krepšinio treneriu paskyrė rankinio profą, per daug nenutolusį nuo krepšinio.

 5. laisvamanis

  Stebiuosi neatsistebiu Daukanto aikstes klerku sugebejimais is kazkur istraukti visiskai nekomeptetingas personalijas i atsakingiausius postus. Maniau, kad gen. prokuroras jau yra virsune, pasirodo, kad nekompetencijai ir idiotizmui ribu nera.
  Respectas uz teksta.

 6. Linas

  Ok, daug kas kalba, kad netinkamas. Kaip po ir “mada”.
  O galit išvardinti tinkamas alternatyvas?

  • Nesakau, kad netinkamas. Bet ar tinkamiausias?

   Dėl alternatyvų pateikimo: Linai, o Jūs kriterijus pateikite…

   • Linas

    Kaip tai nesakot?:
    “Galbūt ponas Vasiliauskas, būdamas sumanus žmogus, spės įsikirsti į bankininkystės reikalus, ir nepridarys gėdos mums beigi žalos ES.”
    gėda ir žala man asocijuojasi su netinkamu.

    Jei kyla klausimas ar geriausias, tai tikėtinai turite omenyje ir kažką galbūt geresnio – tai atskleiskit, nesivaržykit. Tikriausiai turit ir savo kriterijus jau ir pan., o “antikriterijus” jau perskaitėm įraše. Tai kriterijus irgi gal atskleiskit arba bent jau pateikit kokį draft’ą kriterijų, nes dbr skambat kaip FinMin, kurie karts nuo karto kreipias dėl nuomonės neturėdami net pradinio draft’o.

    • Čia kaip tam anekdote:
     – Ar mokate groti smuiku?
     – Nežinau, nebandžiau…

     T.y. gal ir moka. Gal pavyks, negali atmest. Gi nebandė, nieks nežino.

    • Linas

     hmm, kažko po jūsų paskutinio komentaro nebėra mygtyko “atsakyti”. O aš norėjau grąžinti diskusiją prie alternatyvų, o ne prie iškalbos demonstravimo.
     Tad abu sutinkam, kad norint nustatyti alternatyvas reikalingi kriterijai, bet juos naudot pirmiausia pasiūlėt jūs. Tai gal galėtumėte tuos kriterijus pavardinti? Bent jau iš savo “parapijos” žiūrėdamas.

    • Manau, kad kompetencija bankinėj srity, kaip kriterijus, yra kritinis. Ne administracijos vadovą samdo.

     Antraip kodėl finansų viceministro atlyginimas yra ~4 kartus mažesnis, o finansų ministro – ~3 kartus?

    • Linas

     Ok, skaitykim įvardijom esminį kriterijų jums. tai gal galit supažindinti su žmonėmis, kurie, jūsų manymu, Lietuvoje turi kompetenciją bankinėj srityje? Kokią penketą gal galima? ačiū

    • Norėtumėte, kad iš headhunter’ių duoną atimtume?.. :)

    • Linas

     CB (arba LB liet.) headhunter’ių nesamdo, DG / Prezidentūra headhunter’ių nesamdo, pats bankų sektorius kuo puikiausiai žino potencialius žmones ir jei samdo headhunter’ius tai ne dėl tokių žmonių nustatymo, o dėl kitų priežasčių.

     Tai kokio bb, atsiprašant, čia reikia užsiimti kažkokiais mažų vaikų atsikalbinėjimais, jei galimų alternatyvų įvardijimas yra only and exclusively for discussion purposes?

     Ar jūs čia norit konstatuot tą faktą, kad alternatyvų LT nlb yra?

    • Bankininkų nepažįstu, tad negaliu įvardinti net ir diskusijos sumetimais. Tačiau jeigu reikėtų ieškoti, tai blogiausiu atveju ieškočiau kaip headhunter’iai.

    • Linas

     tai galų gale gaunas taip, kad šaukiam, kad karalius nuogas, bet nepasižiūrim, kad nudistų pliaže esam..

 7. osvaldas

  Klausiausi sio bankininko raitymu apie busimus savo veiklos planus Lietuvos banko vadovo poste…..Esu priverstas konstatuoti,kad jis nera susipazines su LB veikla reglamentuojanciais istatais ir visos jo fantazijos yra grynas populizmas.

 8. […] ar tik ne vienintele Europos Sąjungos šalimi, kur Centriniam Bankui vadovaus jokios formalios bankininkystės patirties neturintis ekspertas. Bent jau šitai iškapstė mano mėgstamas […]

 9. Saulius

  Aha, aš, kaip ir Linas norėčiau išgirsti pačių tinkamiausių kandidatų pavardes. O kad tokių buvo ieškoma, tai faktas, nes kam būtų reikėję pratęsti R.Šarkino laiką. A.Šikštai buvo siūloma, tas nesutiko. Neabejoju, kad ir iš bankų sektorių buvo siūlyta kažkam, tie nesutiko. Kodėl? Per daug politizuotos ir finansiškai nepatrauklios pareigybės su didele atsakomybe. Sakote, kad 29 tūkst. litų algą? Pasidomėkite, kiek R.Šarkinas šiuo metu iš tiesų gauna. Privačiame sektoriuje vadovų atlyginimai 4-5 kartus didesni. Ir tai net ne Lietuvos banko vadovo pareigybės problema, o visos valstybės tarnybos yda.

  Todėl vieną kartą užteks svaigti apie finansų pasaulio žvaigždes, kurios tiesiog geidė užimti šį nuostabų postą. O įvertinus šias aplinkybes, V.Vasiliauskas vienas iš geriausių įmanomų kandidatų. Reikia tik džiaugtis, kad centrinio banko vadovu netapo koks nors V.Geralavičius, nes pastaruoju atveju bankas ir toliau didžiausią dėmesį skirtų proginių monetų leidybai.

 10. […] Štai čia jis apie save rašo. Pagalvokit patys. Rašo ekonominėmis politinėmis temomis lyg pats tame dalyvautų, bet bando vis iš pašalies. Provokuoja visokius CommonSense’us. […]

 11. Fwd

  Šį kart dedu minusą.
  Pateikti argumentai tik kelia šypseną, stebiuosi skaitydamas tokį straipsnį čia.
  Pagrindinis teiginys yra jo kompetencijos stoka bankų aplinkoje. Vienas argumentas, kad jis neturi darbo patirties panašioje srityje. Teisingai. Pirmiausia, ar ji, šioje situacijoje, yra būtina? Pritariu Rokiškiui, manau tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių jį pasirinko Prezidentė – kandidatas niekaip nesusijęs su Lietuvos komerciniais bankais. Tuo pačiu tai atsako į jūsų straipsio dalį apie “savą bankų žmogų”. Antra, nieko negalime sakyti apie jo žinias ir supratimą šioje srityje, jei nesame su juo bendravę. Remtis kažkokio komiteto susirinkimo trukme nustatyti kompetencijai – absurdiška. Nieks nežino kiek jis prieš tai su kuo bendravo tais pačiais klausimais, nei kiek po to. Trečia, kandidatas nėra eilinis valdininkėlis, nebent manote, kad viceministrų Lietuvoje yra dešimtys tūkstančių. Na ir ketvirta – siūloma pozicija yra VADOVO pozicija, kas argumentus dėl patirties tik dar labiau sumenkina. Manau aiškinti nereikia, kuo skiriasi vadovas nuo kažkokios srities specialisto. Jeigu dedame lygybę, tuomet, kaip rašė azartas, geriausi krepšinio treneriai turėtų būti pasaulio čempionai, o statybų kompanijos vadovas – puikiausias mūrininkas.
  Reziumuojant, nepažįstu aš kandidato, nežinau, pakankamai jis geras ar ne. Bet šis straipsnis primena anti-piarą, paremtą juokingais argumentais. Jaučiuosi nuliūdęs skaidydamas jį šiame bloge :(

  • Gerai pagavote mano mintį. Būtent: LB valdybos pirmininkas yra ne šiaip administracijos vadovas, menedžeris, o žmogus, kuris asmeniškai kas antrą savaitę Frankfurte prie Maino posėdžiaus ir balsuos. Ar būtume paskyrę tax-lawyer’į ir tuo atveju, jei Lietuva būtų eurozonos nare? Na, dabar ok, nes dar turime laiko iki euro…

   Kiek peržiūrėjau ECB tarybos narių biografijas, nėra nė vieno be patirties bankiniam sektoriuj. Na, bet mes kitokie, gudresni.

   • bach

    Taigi siulė Prezidentė ten kažkam iš bankinio sektoriaus… mandagiai atsisakė. Kaip jūs manot kiek profų bankininkų Lietuvoje norėtų eiti i valdišką darbą už “niekingus” 29 k ant popieriaus, praktiskai išsižadant karjeros ir bonusų… kitas dalykas pas mus bankuose salyginai jaunimas sulindęs taigi nelabai turbūt turi noro kažkur eiti į praktiškai politnį postą kuriame tave kaltins dėl visko iš eilės, bet tame poste praktiškai tu nieko ir negalėsi keisti nes turint valiutų valdybos modelį nelabai tu ten kam ir reikalingas… gelėjo Kuodį kokį pasiūlyti, bet gal siūlė gal tas nesutiko… dabar kur sėdi tai kadencijų nėra, sėdi sau ramiai, siūlymus tik ruoši ir apžvalgas ir jokios įtampos.
    Manau tiesiog nėra kadrų ant Lietuvos kurie įtiktų Prezidentei ir svarbiausia norėtų ten eiti dirbti už salyginai nekokį užmokestį ir sąlyginai be jokių realių galimybių kažką keisti…

 12. Kashi

  “niekas nesutiko dirbti centrinio banko vadovu” LOL
  teko imti advokatą, tasai sutiko. LOL

 13. zinoma

  Paskiria be kompetencijos, o po to stebisi, kad tiek daug pinigų įstaigos išleidžia visokiems konsultantams. Taigi patys nieko neišmano, gi “ne specialistai”, VADOVAI.

 14. skersas

  Zmones atsipeikekit. Jei jau banko vadovu buti kompetencijos nereikia, tai kur tada jos reikia??? Klounu valstybe – aplinkui vien patikimi ir nei vieno ismanancio

 15. Darius

  Vasiliauskas yra labai geras žmogus ir tikrai išmano mokestinius dalykus. Šioj srity jis asas. Tačiau į bankinį sektorių jis niekada nesigilino, čia commonsense teisingai pastebėjo.

  Aš taip pat tikiuosi, kad Vasiliauskas gaus gerų mokymų, išvažiuos kur nors pasistažuoti ir iki euro įsivedimo pagerins savo kvalifikaciją. Ne šventieji puodus lipdo.

 16. skersas

  stai kokia citata bloombergas isplatino ta diena, kai prezidente paskelbe apie Vasiliausko kandidatura:

  “The central bank should be run by an economist, not a lawyer,” said Violeta Klyviene, chief Baltic economist with Danske Bank A/S. “I’m disappointed that the selection of a candidate for this rather important position in the economy narrowed down to domestic politics, down to loyalty and not expertise. The global financial crisis has shown that Lithuania needs a very strong economist with expertise in global trends.”

  Klyviene said an international competition instead would have helped find the most suitable candidate for the job and may have attracted qualified Lithuanians working in foreign institutions abroad.”

  http://www.bloomberg.com/news/2011-03-07/lithuania-names-vasiliauskas-to-be-central-bank-governor-1-.html

 17. nerijus

  “Lawyer and tax specialist Vasiliauskas was Grybauskaite’s deputy when she was finance minister from 2001 until 2004.
  He ran the centre-right Grybauskaite’s campaign team when she returned from an E.U. job to domestic politics in 2009 and won the presidential election.
  His five-year mandate begins on April 16. There is no limit on the number of terms for a central bank governor in Lithuania.
  One of Vasiliauskas’s key tasks will be to oversee Lithuania’s drive to adopt the euro by 2014. ”

  LOL

  Kadangi euro Lietuvai nesugebėjo įvesti bankininkai, tai įves mokesčių specialistas :) Čia matyt dėl to, kad fiskalinė politika labiau priklauso nuo mokesčių, nei nuo impotentiško valiutų modelio :) Štai kokia šio paskyrimo paslaptis!

  • Dodd

   Saudot pro sali Nerijau. Butent del euro isivedimo.

 18. Indrė

  Vitas Vasiliauskas buvo vienintelis iš D. Grybauskaitės rinkimų štabo narių, kurio prezidentė dar nebuvo priglaudusi valdiškam darbe.

  Visi kiti štabo nariai dirba Prezidentūroje:

  Jovita Pranevičiūtė – patarėja
  Liudas Zakarevičius – vyr. specialistas
  Jolanta Žutautienė – vyr. specialistė
  Ieva Baubinaitė – konsultantė
  Gaja Bartusevičiūtė – patarėjo pavaduotoja

  • Tai, kad rinkimus laimėjęs politikas į savo komandą pasikviečia štabo narius, nėra nieko keisto, tai normali praktika.

 19. jaunis

  O kaži ar Prezidentė su Banku svarstė galimybę išoutsourcinti valdybos pirmininką iš Lawin’ų? Dar gal būtų sutaupę, o ir kompetencija būtų platesnė, kai keli teisininkai dirbtų.

 20. O aš tai matau labai didelį trūkumą, žmogus storas, nesveikai storas. Kelionės jį išvargins neturės jėgų dirbt ir galvot, norės ilsėtis tad sprendimus atidės į šalį, arba priims atmestinai ir skubotai. Kūdas to nesupras, bet iš nuotraukų matyti kad žmogus turi itin daug viršsvorio, širdis neatlaiko apkrovų.

 21. bz

  keliami keistoki klausimai. prie ko cia geriausias? kur viesas sektorius gali konkuruoti su valstybiniu? eilinio svedu kapitalo banko vadovas speju gauna ne maziau kaip 50k lt/men.
  norint geriausio, kazka reikia pasiulyti. o kas gali buti pasiulyta? but atpirkimo oziu kazkam susimovus? postas politinis, atlyginimas pakankamai mazas. todel renkamasi ne is geriausiu, o is sutinkanciu

 22. Kaip koks bulvarinis skaitalas iškapstė viską nuo A iki Z 😀

 23. […] Pasirodo, turime ne tik sparčiausią ES internetą bei daugiausia el. bankininkystės vartotojų, bet ir jauniausią centrinio banko vadovą. […]

Jūsų komentaras