“Omnitel” bankrutuoja #4

Ok, antraštė ne visai tiksli. Bet ko gero neklystu, kadangi turiu minty moralinį ir prestižo aspektą, o ne finansinį. Panašių aspektų vedini “Omnitel” rinkodarininkai siūlė mums “dovaną”, ir būtent tokios “dovanos” veda juos prie reputacinio bankroto.

Tai jau ketvirtas įrašas mūsų tinklaraštyje “Omnitel” tema ir atrodo, lyg būtume “užsisėdę”. Vienastoks net įtraukė mus į skundų skyrelį 😉 Taigi, ko gero, šiuo įrašu būtų laikas baigti šią “Omnitel” kvailysčių serialą. Artimiausią savaitę pažadu parašyti ir apie ką nors kita :)

Taigi  paprašiau savo teisininkų, tokios šaunios teisinių paslaugų įmonės “Airista“, kad parengtų nuodugnų išaiškinimą dėl “Omnitel” veiksmų. “Airistą” visuomet samdau, kai tenka dalyvauti teisminiuose ginčuose ar tiesiog susitvarkyti juridinę reikalų pusę, tad ir šį kartą kreipiausi į juos.

Teisinis vertinimas pateiktas žemiau, o sutarties nutraukimo šabloną rasite čia. Audrius rašė liksiąs “Omnitel” nepaisant visko, o aš tuokart sakau savo ex “Sudie!”. “Airistos” advokatai žadėjo atsakyti į mūsų klausimus čia, komentaruose, tad pirmyn.

Reziumuoju tai, ką man buvo svarbiausia išsiaiškinti:

1. Nutraukdamas sutartį neprivalau “Omnitel” grąžinti jokių pinigų už telefonus, nuolaidas, etc. Dar nežinau, kaip bus su iPhone, nes dabar neturiu prieš akis sutarties 😉 Gal kas turit?

2. Galiu nutraukti VISAS įmonės vardu sudarytas abonentines sutartis (taip pat ir “Omniconnect’ų”) nepaisant to, kad “dovanų” buvo pasiūlyta ne visiems.

3. Nereiks pačiam rašyti sutarties nutraukimo, pasinaudosiu šablonu 😉

“Airista”:

Visi elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjus veikiančius Lietuvos Respublikos teritotorijoje, privalo laikytis galiojančių ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ, kurios yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 34 straipsnio 1 ir 6 dalimis bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), nuostatas. Toliau tekste vadinamos – Taisyklėmis.

Taisyklės – nustato elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams (toliau – Paslaugos), teikimo sutarties turinio reikalavimus, Paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už Paslaugas tvarką, papildomus reikalavimus viešųjų fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo ir interneto prieigos paslaugų teikimui galutiniams paslaugų gavėjams, paslaugų teikėjo pagalbos paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimo tvarką ir sąlygas.

Taisyklių 6 puktas nustato tokias būtinasias bei esmines elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatas:

6. Sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba Teikėjo Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas privalo aiškiai nurodyti:
6.1. Teikėjo tikslų pavadinimą, adresą ir juridinių asmenų registro kodą;
6.2. maksimalų terminą dienomis ar valandomis, per kurį bus pradėtos teikti Paslaugos;
6.3. teikiamas Paslaugas, jų teikimo sąlygas, teikiamas Paslaugų priežiūros paslaugas, įskaitant Paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis ir sąlygas;
6.4. siūlomų Paslaugų kokybės lygį;
6.5. Paslaugų kainas, galiojančias Sutarties sudarymo metu, įskaitant užmokesčius už pradinį prijungimą, Paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius, atsiskaitymo tvarką bei kainų keitimo sąlygas ir tvarką;

Remiantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis aiškiai matosi, kad Paslaugų kaina yra esminė su abonentu sudaromos sutarties sąlyga, o periodiniai arba abonentiniai mokesčiai yra sudedamoji paslaugų teikimo kainos dalis.

Taisyklių 12 punktas numato:

12. Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.

UAB „Omnitel“ viešai skelbiemoje SUTARTYJE DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO 3.1 punkte nurodyta Omnitel teisė: “Keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant KLIENTĄ vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis). Tuo atveju, jei paslaugų teikimo kaina yra didinama, abonentas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesilaikydamas nustatyto sutarties minimalaus termino ir nemokėdamas netesybų, nurodytų sutarties 5.4. punkte ar kituose, sutarties 4.8. punkte nurodytuose, dokumentuose.

Paslaugos kainos padidinimu nėra laikomas KLIENTUI išrašomos sąskaitos galutinės sumos padidėjimas, atsirandantis dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, ar oficialaus lito ir euro santykio pasikeitimo.”
Tos pačios sutarties punktas 5.4. nurodo, kas yra įtraukta į netesybų sąvoką: „Atjungus abonentą nepraėjus minimaliam naudojimosi OMNITEL ryšio paslaugomis terminui, sumokėti netesybas už kiekvieną abonentą, kuriam nepasibaigęs minimalaus naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 20 (dvidešimt) Lt už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Kitoks netesybų dydis, jų skaičiavimo principai ar būdas gali būti nustatytas abonento, telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimo dokumentuose ar kituose tarp OMNITEL ir KLIENTO sudarytuose susitarimuose.“

“Omnitel” sutartis aiškiai nurodo, kad visi su telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu susiję abonento įsipareigojimai sutarties priešlaikinio nutraukimo atvejus yra traktuojami kaip sutarties netesybos.
Todėl esant bet kokiam, vianašališkam, abonentui nepalankiam, paslaugos tiekėjo abonentinio mokesčio keitimui tai yra laikoma esminiu sutarties sąlygu keitimu ir esminiu sutarties pažeidimu. Remiantis Taisyklių 12 punktu abonentas turi teisę tokią sutartį nutraukti nemokėdamas jokių netesybų  bei baudų įskaitant abonento įsipareigojimus susijusius su aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu. (Galima parašyti, kad geriausiu atveju “Omniteliui” galima grąžinti telefono aparatus).

Speciali pokalbių tarifų kainodara tarp visų aktyvių įmonės abonentų parodo visų įmonės sudarytų  SUTARČIŲ DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO vienarūšinę sąsają ir taikant Taisyklių 12 punktą bent vienam abonentui leidžia nutraukti visas sutartis DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO pasirašytas su tuo pačiu tiekėju (OMNITEL).

Abonento pranešimas apie sutarties nutraukimą gali atrodyti taip.

komentarų yra lygiai 541

  1. […] kokiu mėšlu patikės – atrodo šlykščiai. Ir matyt ne veltui Commonsense.lt rašė, kad Omnitel bankrutuoja – taip, spręsdamas pagal šios įmonės makaronus, galiu teigti apie įvaizdžio bankrotą. […]

  2. […] besiskiriantis 26 SMSais bei 26 litais (t.y.  žinutė kainavo po 1 litą). Nors tai atrodė kaip moralinis bankrotas, ir vienas iš blogo autorių pasakė Viso gero, Omnitel, aš ištikimai laikiausi. Juk TOKIA […]

  3. […] būdais. Net ir labai didelėms kompanijoms nesiskaitymas su klientais atsiliepia labai skaudžiai. Omnitel iki šiol dar jaučia savo klaidų […]

  4. […] mielai migravo į pigesnius tinklus, nors kažkada buvęs rinkos lyderis siūlė Inovatyvų Asmeninį planą ir […]

  5. […] besiskiriantis 26 SMSais bei 26 litais (t.y.  žinutė kainavo po 1 litą). Nors tai atrodė kaip moralinis bankrotas, ir vienas iš blogo autorių pasakė Viso gero, Omnitel, aš ištikimai laikiausi. Juk TOKIA […]

  6. […] todėl, kad tekstas jai patiko. Bitė ir Tele2 platino nuorodas į mūsų tinklaraščio tekstus apie Omnitel Asmeninį planą, PR agentūros šokinėjo ant Publicum karsto, kai šį pagavom dergiantis internetų komentaruose. […]

  7. […] Apie ką aš čia? Ogi apie ryšio tiekėjus. Lygiai prieš 3 metus OMNITEL nusprendė, kad klientus galima pagaidinti ir įvedė metų išradimą „Asmeninį planą“. Ne paslaptis, kad po kažkurio laiko […]

  8. […] su neklientais (aš, pavyzdžiui, esu Omnitel FB ‘fanas’, nors gal neišsiplėsim). Iki šiol CRMais valdomas tik santykiavimas su esamais […]